www.pmztechnology.com

GEARENCH工具

GEARENCH工具

GEARENCH™公司已开发出40产品线,广泛应用于石油工业,包括勘探,钻井,提炼和完成各个领域。工具开发也用于水井、非开挖技术钻井,以及采矿,发电设施,和一般工业市场。

  • Gearench SCTB2036-36, O.D. 36 in, Standard Belt For SCT2036
  • Gearench SCTB2036-30, O.D. 30 in, Standard Belt For SCT2036